พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดทอดผ้าป่าหารายได้ – เสวนา แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ทาง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานผู้วายชนม์ ประจำปี 2560 รวมทั้งการทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์ เป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย อันเป็นสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของแรงงาน

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรแรงงานต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการเพื่อให้เป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานต่อการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของขบวนการแรงงานที่สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายต่อสังคมไทย พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเริ่มเปิดบริการต่อสาธารณะมาตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2536 โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ซึ่งมีทั้งผู้ใช้แรงงาน นักสหภาพแรงงาน นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนมาท่องเที่ยวศึกษาโดยตลอด

ดังนั้น เพื่อที่จะให้สถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของแรงงานดำรงอยู่ได้ต่อไป มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านหรือองค์กรของท่านจัดกองผ้าป่า หรือขอรับบริจาคเงินเพื่อนำไปทอดบำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมสานต่อภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสืบทอดอุดมการณ์ด้านแรงงาน ท่านยังสามารถสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวโดยการโอนเงิน บริจาคเงินเข้าบัญชี  มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่สีลม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 101-5-645029

ด้านกำหนดการกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน ในโอกาสรำลึกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลอดีตผู้นำแรงงานและผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงานผู้วายชนม์ และการทอดผ้าป่าหารายได้บำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ณ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีดังนี้

08.00                     ลงทะเบียน / รวบรวมซองผ้าป่า

09.00                     กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

09.15                     พิธีกล่าวรำลึกและวางดอกไม้เชิดชูเกียรติอดีตผู้นำแรงงาน และผู้มีคุณูปการต่อขบวนการแรงงาน

10.30                     พิธีสงฆ์ / ถวายสังฆทาน / ถวายอาหารเพลพระสงฆ์ 5 รูป

11.30                     ถวายกองผ้าป่าสามัคคี / พระสงฆ์เจริญพรและอนุโมทนาทาน / ร่วมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

12.00                     รับประทานอาหาร

13.00                     อภิปรายและเสวนา “แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

การบรรยายในหัวข้อแรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก

อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ (หลักสูตรการบริหารการจัดการองค์การ) มหาวิทยาลัยเกริก

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากล

13.30                     การเสวนาในหัวข้อ “แรงงานอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์ชาติไทย”

โดย         ผู้นำองค์กรที่มีส่วนร่วมก่อตั้งและสนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ผู้ดำเนินรายการ

อาจารย์ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา   นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน

และผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

………………………………………………………………